Články

Argumentarium

Argumentarium.sk je web, ktorého hlavným cieľom je šíriť povedomie o východiskách a spôsoboch právnej argumentácie. Našou ambíciou je skĺbiť právnu teóriu s právnou praxou, dúfajúc, že to povedie k zvýšeniu úrovne argumentácie pred súdmi. Našou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sa chcú naučiť argumentovať, ktorí sa argumentáciou živia, prípadne aj tí, ktorí iba o nej rozmýšľajú. Argumentarium.sk bolo vytvorené v rámci grantového projektu "Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva" s registrovým číslom APVV-0562-11. Tvorcovia obsahu stránky pôsobia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti je základ textu väčšiny článkov prevzatý z publikácie Káčer, M.: Na okraji krajnej núdze. Praha: Leges, 2015.